PRIVACYBELEID VAN NIRAS


1. ALGEMEEN

Het huidige Privacy-beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") door NIRAS. 

 

Wij hechten bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (E.U.) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband et de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Door een van onze sites te gebruiken of door uw gegevens te verstrekken in het kader van de door NIRAS verzonden communicaties, aanvaardt u de in dit Privacybeleid beschreven praktijken.  

2. CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

NIRAS waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Kunstlaan 14 te 1210 BRUSSEL (België) en geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0222.116.241, is verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. 

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE, MET WELK DOEL EN OP WELKE WETTELIJKE BASIS?

Dit zijn Gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt via onze websites ondraf.be en niras.be of via andere kanalen wanneer u met ons interageert. Wij zullen de Gegevens enkel gebruiken in het kader van deze doeleinden en voor de tijd die nodig is om het adequate antwoord te geven. 

 

Wij bewaren uw Gegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Aan het einde van de bewaringstermijn zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet meer beschikbaar zijn. 

 

3.1. Verwerking van persoonsgegevens 

Wij verzamelen uw persoonlijke identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, op basis van ons legitieme belang, voor de volgende doeleinden : 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING:

 • U te informeren over ons nieuws, door u onze Nieuwsbrief te sturen. 
 • Communiceer ons jaarverslag en onze jaarlijkse wenskaarten. 
 • Uitnodigingen versturen, per e-mail of post, voor evenementen die wij organiseren. 
 • Foto’s maken bij evenementen die we organiseren en deze foto’s publiceren op onze verschillende communicatiemedia. 
 • Het verzamelen van uw gegevens via ons contactformulier op onze websites en het doorsturen van uw specifieke verzoeken naar de bevoegde diensten om u de gevraagde antwoorden te geven.  

HOUDBAARHEID:

 • 3 jaar na uw laatste contact met onze organisatie. 
 • 3 jaar na uw laatste contact met onze organisatie. 
 • 3 jaar na uw laatste contact met onze organisatie. 
 • 3 jaar na uw laatste contact met onze organisatie. 
 • De tijd die nodig is om uw verzoek te beantwoorden.  

 

3.2. Bewakingscamera’s 

NIRAS heeft vastebewakingscamera’s in en rond haar gebouwen geïnstalleerd om de veiligheid van u, haar personeel en haar eigendommen te waarborgen en daarmee strafbare feiten te voorkomen, vast te leggen of op te sporen waaraan u en NIRAS blootgesteld kunnen worden. 

 

Wij verwerken beelden van bewakingscamera’s op basis van ons gerechtvaardigd belang. 

 

Het gebruik van deze camera’s is in overeenstemming met de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s, CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers met betrekking tot camerabewaking op de arbeidsplaats en met de geldende bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.  

 

De aanwezigheid van de camera’s wordt aangegeven door het aanbrengen reglementaire pictogrammen. 

 

NIRAS geeft deze bewakingscamera’s jaarlijks aan bij de politie en houdt een register bij van de beeldverwerkingsactiviteiten van deze bewakingscamera’s. 

 

De toegang tot de beelden van de bewakingscamera’s is beperkt tot personen die door NIRAS in het kader van hun functie gemachtigd zijn. Deze personen zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht. 

 

De bewaartermijn is 30 dagen vanaf de opname van de beelden, tenzij deze beelden bijdragen tot het bewijs van een strafbaar feit, schade of onbeleefdheid of een dader, een persoon die de openbare orde heeft geschonden, een getuige of een slachtoffer kunnen identificeren. 

 

3.3. Cookiebeheer 

Deze websites maakt gebruik van cookies.  

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De informatie die het bevat kan worden teruggestuurd naar de servers van de site tijdens een volgend bezoek en zo de auteur van deze site in staat stellen om een spoor van de activiteit van de internetgebruiker op te sporen. 

Er dient te worden opgemerkt dat achter de term "cookies" ook elk ander technisch traceringsproces zoals "scripts" in het algemeen schuilgaat. Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om een website interactief te laten werken. Tot slot zijn "webbakens" of "pixeltags" of "social media cookies" ook cookies. 

Cookies maken het mogelijk om de inhoud te personaliseren en om functionaliteiten aan te bieden die nodig zijn voor de goede werking van een website, zoals de controle van een winkelwagen of het onthouden van een taalkeuze bijvoorbeeld. Sommige cookies kunnen door derden (partners of onderaannemers) worden geplaatst of beheerd voor marketingdoeleinden. 

 

3.3.1. Technische cookies ("Noodzakelijk" of "Voorkeuren") 

We gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals taalvoorkeuren. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en kunnen niet worden gedeactiveerd zonder de goede werking van de site te beïnvloeden. Dit soort cookies en of soortgelijke technologieën stellen ons niet in staat om Gegevens te verzamelen die u zouden kunnen identificeren. 

3.3.2. Cookies voor het meten van de audiëntie 

We gebruiken het om de audiëntie van de site te analyseren en te optimaliseren met Google Analytics. Deze tool verzamelt bijvoorbeeld uw IP-adres wanneer u een verbinding maakt, de datum en tijd waarop u de Site bezoekt, de pagina's die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt, het platform en/of het besturingssysteem dat u gebruikt.  

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. 

3.3.3. Marketing Cookies 

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers via de Site te volgen. Het doel is advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor derde uitgevers en adverteerders. 

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. 

3.3.4. Toestemming 

Uw toestemming kan ter aller tijde worden gewijzigd of worden ingetrokken door uw voorkeuren HIER uit te oefenen. 

3.3.5. Lijst van cookies die op deze site worden gebruikt: 

Wanneer u toestemming geeft voor alle cookies, kunnen maximaal de volgende cookies worden geplaatst: 

4. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

Wij zorgen er altijd voor dat de toegang tot uw Gegevens binnen onze organisatie beperkt blijft tot de medewerkers die deze nodig hebben en voor de doeleinden waarvoor u de Gegevens heeft verstrekt.  

 

In het kader van de uitvoering van onze diensten, kunnen wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn.  

 

NIRAS eist van haar onderaannemers dat zij zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd. 

 

Wij verkopen de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden en maken deze ook niet op andere wijze bekend. 

 

In bepaalde omstandigheden zal onze websites en applicaties u voorzien van plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een sociale netwerksite zoals LinkedIn of YouTube, zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op dat sociale netwerk. Lees het privacy beleid van die sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u bevredigende privacy-instellingen kunt verkrijgen. 

5. WAT ZIJN UW RECHTEN?

 • Recht van inzage: u hebt het recht op een bevestiging dat uw Gegevens worden verwerkt, op kosteloze toegang tot uw Gegevens op elk moment en op een kopie van uw Gegevens. 

 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd, dat onvolledige Gegevensworden ingevuld en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke Gegevens worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u ter aller tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte Gegevens te controleren. 

 • Recht op gegevens verwijdering: wanneer u niet langer wenst dat uw Gegevens worden verwerkt en u in de gelegenheid bent om het recht op Gegevens verwijderen aan te vragen, zullen wij uw Gegevens uit onze database verwijderen. 

 • Recht op overdraagbaarheid: in voorkomend geval heeft u ook recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 • Recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw Gegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van NIRAS. 

 • Recht op beperking van de verwerking: ten slotte hebt u het recht om van NIRAS de beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming. 

6. HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?

Door een e-mail te sturen naar info@nirond.be of een brief te sturen naar het hoofdkantoor op 

NIRAS 

Kunstlaan14 

1210 BRUSSEL 

België 

 

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) per e-mail op dpo@nirondgroup.be of per post op 

GDPR Agency 

Chemin du Cyclotron, 6 

1348 Louvain-la-Neuve 

België 

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Als u van mening bent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op info@nirond.be.  We zullen ons uiterste best doen om uw aanvraag zo snel mogelijk op te volgen. 

 

Elke claim, klacht of grief is gericht aan het adres van het hoofdkantoor van de NIRAS. 

 

Als u niet tevreden bent met onze reactie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: 

 

De Belgische toezichthoudende autoriteit is 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT 

Rue de la Presse 35 

1000 Brussel 

Mail: CONTACT@APD-GBA.BE 

8. INFORMATIE AANGAANDE KINDEREN

Over het algemeen verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.  

Indien wij echter informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen wij de toestemming van de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor dat kind vragen alvorens hun persoonsgegevens te gebruiken.  

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN.

Onze sites kunnen links naar sites van derden bevatten en sommige van onze services bieden u toegang tot services van derden (zoals sociale netwerken). 

 

We hebben geen controle over hoe externe sites en services uw persoonlijke gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en services van derden of hun privacy-praktijken. Lees de privacy verklaringen van sites of services van derden die u via onze sites of services bezoekt.  

 

10. VEILIGHEID

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.  

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.  

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die in geval van geschil het enige van toepassing zijnde recht is.  

 

Elk geschil kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die als enige bevoegd zullen zijn. 

13. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 28.02.2023. 

14. VERTALING

De partijen erkennen dat de vertaling van de bovenstaande bepalingen in het Nederlands ter verduidelijking is voorzien en dat, ondanks de nauwkeurigheid van de vertaling, de basistekst in het Frans is geschreven en deze taal prevaleert voor de interpretatie of de strekking van de woorden; termen en/of uitdrukkingen en van de hele tekst. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg ons op de voet